มาตรฐานสินค้า

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (HACCP) ในปี พ.ศ. 2549  โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากกรมประมงตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (GMP), 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (HACCP) และ จากบริษัท SGS ตั้งแต่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 และได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2008 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ปัจจุบัน ISO9001:2015

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเสมอมา บริษัทฯผ่านการรับรองระบบ BRC GLOBAL STANDARD  For Food Safety Issued 7  ซึ่งได้รับการรับรองจาก UKAS  Management  Systems (The United Kingdom Accreditation Service)  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558  เป็นต้นมา

            บริษัทฯ ได้นำ “ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงของกรมประมง (Good Manufacturing  Practices)” , “ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะจาก บริษัท นิปปอน ซุยซาน ไกชา จำกัด” ร่วมกับระบบบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องตามระบบ HACCP โดยบริษัทได้นำข้อกำหนด “การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point)” จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมงและข้อกำหนดระบบ U.S.FDA HACCP  Regulation ( Hazard  Analysis Critical  Control  Point : Title 21 CFR 123 part 123.12, December 18,1997) รวมถึงมาตรฐานระบบ ISO9001:2015 จาก UKAS Quality Management มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการผลิต เพื่อมุ่งหวังให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและได้ตามมาตรฐานของลูกค้า เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพและความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด 

 

ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง