Blog Detail

วันงดสูบบุหรี่โลก

27 Aug 20
Panet Sangkapan
No Comments

ชมรม TO BE NUMBER ONE NISSUI THAILAND ตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของสมาชิก และต้องการกระตุ้นให้สมาชิกที่คิดจะเลิกบุหรี่ มีกำลังใจพร้อมที่จะเลิกบุหรี่อย่างจริงจังและถาวร

จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิก  และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ไร้ควันบุหรี่