Author Archives: Panet Sangkapan

โครงการ CSR-NTC ห่วงใยชุมชน ห่างไกล COVID-19

27 Aug 20
Panet Sangkapan
No Comments

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ส่งผลต่อความกังวลด้านสุขภาวะ และการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ บุคคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขในชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแล คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นี้

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการให้ความรู้เรื่องมาตรการการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตน พร้อมกับสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรท และเครื่องสเปรย์แอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบซึ่งออกแบบโดยฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์แพทย์สามตำบล เพื่อก้าวผ่านวิกฤติดังกล่าวไปด้วยกัน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนโลหิตในช่วงนี้อีกด้วย

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

27 Aug 20
Panet Sangkapan
No Comments

ชมรม TO BE NUMBER ONE NISSUI THAILAND ตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของสมาชิก และต้องการกระตุ้นให้สมาชิกที่คิดจะเลิกบุหรี่ มีกำลังใจพร้อมที่จะเลิกบุหรี่อย่างจริงจังและถาวร

จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิก  และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ไร้ควันบุหรี่